گرچه مواجهه با یکی از عزیزان در مورد موضوعی بسیار حساس می تواند ناراحت کننده باشد ، اما گاهی اوقات لازم است. وقتی با مشکل بیمار روبه رو نشویم ، برای شخص موردنظر خود راحت می مانیم که در مورد مصرف مواد مخدر یا الکل و عواقب ناشی از آن انکار کند. روشی که ما با آنها مقابله می کنیم نیازی به درج “مداخله” بزرگ در جایی که ما اولتیماتوم می دهیم نیست ، بلکه باید نگرانی های واقعی را که برای آنها داریم ، شامل شود. ممکن است احساسات شدید زیادی به این نگرانی وابسته باشد ، حتی احساس خشم نسبت به شخص نسبت به چیزهایی که هنگام استفاده گفته یا انجام داده است. در صورت امکان ، سعی کنید از داشتن این مکالمه در هنگام شدیدترین احساسات خودداری کنید. در عوض ، سعی کنید از نظر مراقبت و نگرانی به او نزدیک شوید و به او بگویید چقدر به او اهمیت می دهید و چقدر نگران هستید.

.

.

.

.