اعتیاد یک بیماری مزمن است که شامل چرخه های عود و بهبودی است. برای شکستن چرخه اغلب به کمک حرفه ای نیاز است
مشاوران اعتیاد به بیماران کمک می کنند تا بر وابستگی به مواد مخدر ، الکل و رفتارهای مخرب مانند قمار غلبه کنند. مشاوره به بیمار زمانی انجام می شود که بیماران اغلب در پایین ترین حد خود در مبارزه با اعتیاد قرار دارند. مشاور موثردر حوزه اعتیاد به مواد مخدر و الکل زمانی منجر به بهبودی موثر می شود که باهمکاری خانواده معتادان صورت پذیرد.

.

.

.